img

V BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH TROPEM WILCZYM W POLKOWICACH 15.08.2021 – ZAPISY

Jako lokalni organizatorzy tego ogólnopolskiego wydarzenia byliśmy gotowi i szykowaliśmy się na 28.02.2021. Zakazy zgromadzeń, obostrzenia mocno działały na naszą niekorzyść. Bieg został przeniesiony na 16.05.2021 jednak i w tym terminie impreza się nie odbyła. Po wielu propozycjach kierowanych do krajowego organizatora, którym jest Fundacja Wolność i Demokracja jakie wypływały od lokalnych organizatorów została podjęta decyzja o przeniesieniu (mamy nadzieję, że ostateczna) biegu na dzień 15 sierpnia 2021r.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Już można zgłaszać swój udział i zapisywać się na portalu interentowym https://www.datasport.pl

Do zobaczenia 15 sierpnia 2021 roku na „Polankowym Centrum Piknikowym” w Polkowicach ul. Modrzewiowa. Cześć i Chwała Bohaterom.

REGULAMIN V EDYCJI BIEGU TROPEM WILCZYM

 • Bieg „Honorowy” na dystansie 1963 m
 • Bieg „Niezłomnych” na dystansie 5000 m
 • Bieg „Cichociemnych 316/94” na dystansie 10.000 m

MIEJSCE                Osiedle „Polanka” w Polkowicach, „Polankowe Centrum Piknikowe” ul. Modrzewiowa

ORGANIZATOR    Stowarzyszenie Patriotyczne Polkowice

KONTAKT             w.fenrich@rhr.com.pl fb/Stowarzyszenie Patriotyczne Polkowice, tel. 512-435-496

PROGRAM            15.08.2021 (Niedziela)

10:3o – 11:45 Biuro zawodów. „Polankowe Centrum Piknikowe” ul. Modrzewiowa

12:oo – Bieg „Honorowy”. Dystans 1963 m upamiętnienie daty śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych Józefa Franczaka ps. Lalek. Pomiar czasu. Nie wyłaniamy zwycięzcy.

12:3o – Bieg „Niezłomnych”. Dystans 5000 m. Pomiar czasu.

12:3o – Bieg „Cichociemnych 316/94”. Dystans 10.000 m. Pomiar czasu.

13:45 – 14:oo – Dekoracja zwycięzcy biegu „Niezłomnych” i „Cichociemnych” w kategorii mężczyzn i kobiet, uroczyste  zakończenie.

ZAPISY

 1. Prawo startu w Biegu mają osoby wyłącznie, które ukończyły 12 lat.
 2. Dzieci młodsze niż 12 lat mogą uczestniczyć w biegu tylko w obecności Rodzica lub Opiekuna Prawnego.
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.
 4. W Biegu mogą wziąć udział osoby, które dokonają rejestracji, zgłoszenia poprzez stronę  www.datasport.pl                   i dokonają opłaty wpisowej w wysokości 40,00zł od uczestnika i wypełnią formularz zgłoszeniowy.
 5. Zgłoszenie można dokonać drogą elektroniczną do 14 sierpnia , lub w dniu zawodów od  10:3o do 11:45 w dniu 15 sierpnia 2021 roku w Biurze Zawodów.
 6. UWAGA! Tylko 100 uczestników otrzyma pamiątkowe pakiety startowe, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal. Gwarancją otrzymania pakietu jest dokonanie opłaty wpisowej, nie liczy się kolejność zgłoszenia.
 7. Jeden uczestnik może brać udział w TRZECH BIEGACH (UWAGA OTRZYMA TYLKO JEDEN PAKIET).
 8. Uwaga Organizator umożliwi start wszystkim uczestnikom, również dla tych, którym braknie pamiątkowych pakietów startowych. Opłata startowa powyżej nr 100 wynosi 20,00zł.

PAKIET STARTOWY

Uczestnik w ramach opłaty wpisowej do nr 100 otrzyma:

 • Numer startowy (pamiątkowy, bezzwrotny)
 • Koszulka
 • Materiał promocyjny

OPŁATY

 1. Wpisowe na Bieg wynosi 40,00 zł. Wpisowe można wnieść poprzez stronę internetową  www.datasport.pl firmy „Datasport”, która zajmuje się profesjonalną obsługą zawodów sportowych, lub w dniu 15 sierpnia od godz. 10:3o do 11:45 w Biurze Zawodów. Pakiet startowy można odebrać tylko w Biurze Zawodów.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Oraz do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

TRASA

 1. Trasa Biegu Honorowego na dystansie 1963 m została wyznaczona w terenie na podłożu mieszanym: 5,0% asfalt, 95,0% dukt leśny, gdzie może zalegać śnieg, błoto i mogą występować kałuże.
 2. Trasa Biegu „Niezłomnych” na dystansie 5000 m to 2,0% asfalt pozostała odległość 98,0% to dukt leśny, gdzie może zalegać śnieg, błoto i mogą występować kałuże.
 3. Trasa Biegu „Cichociemnych 316/94” na dystansie 10.000 m to 2,0% asfalt pozostała odległość 98,0% to dukt leśny, gdzie może zalegać śnieg, błoto i mogą występować kałuże.

UWAGA

 1. Uczestnik biegu ponosi pełna odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do zaleceń służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 2. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numer startowy, przypięty z przodu do koszulki startowej.
 4. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora. Zabroniony jest start ze zwierzętami.
 5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 6. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwskazań do udziału w Biegu.
 7. Uczestnicy odpowiadają finansowo za wyrządzone przez siebie szkody powstałe na terenie bazy Zawodów.
 8. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

DODATKOWE  OBOSTRZENIA  

WYNIKAJĄCE  Z  BEZPIECZEŃSTWA  EPIDEMICZNEGO

 1. Każdy uczestnik umożliwia udostępnienie Organizatorowi swoich danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 3. Każdy uczestnik zgłasza pisemne oświadczenie przy wejściu na imprezę, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

OŚWIADCZENIE COVID-19

V EDYCJA BIEGU TROPEM WILCZYM POLKOWICE

Polkowice, dn. 15 sierpnia 2021 r.

OŚWIADCZENIE  EPIDEMIOLOGICZNE  (COVID-19)

Ja niżej podpisany(a)

…………………………………………………………………………………………………………………………

 (imię i nazwisko literami drukowanymi)

mając na uwadze zmniejszenie ryzyka przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę           COVID-19, oświadczam: że według swojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.                                  ……………………………………………………………………..

                                                                                                                                podpis (imię i nazwisko)

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o