img

KONKURS MOJE KRESY NASZA TOŻSAMOŚĆ MOJE KORZENIE – REGULAMIN

Regulamin Konkursu

MOJE  KRESY NASZA  TOŻSAMOŚĆ MOJE  KORZENIE

Konkurs w ramach oficjalnych uroczystości otwarcia i udostępnienia „Miejsca Pamięci Polaków Golgota Wschodu” w Polkowicach w dniach 17-19.09.2021

1. Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Patriotyczne Polkowice, 59-101 Polkowice, Trzebcz 28B, KRS: 0000537540, tel. 512-435-496

2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty  międzypokoleniowej Polaków, kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,  rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych  pokoleń.

3. Zadanie konkursowe polega na dotarciu do bezpośrednich uczestników lub świadków wydarzeń mieszkających i żyjących obecnie na terenie Gminy Polkowice a których życiowe drogi i losy historia nazwała „Polską Golgotą Wschodu”,  lub do ich bliskich (rodzina). Praca ma polegać na wykonaniu  reportażu, dokumentu filmowego lub pisanego. Dokument filmowy winien być wykonany techniką cyfrową zapisaną w formacie pliku mp4 na płycie DVD , a pisany w formacie elektronicznym w pliku (Word) zapisanego na płycie CD jak również w formie papierowej.

4. Prace mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo (rodzinnie, szkoły, uczelnie, stowarzyszenia, grupy niezrzeszone)

5. Konkurs jest jednoetapowy w dwóch kategoriach:

– dokument, reportaż filmowy czas dokumentu max 15 min.

– dokument, reportaż pisany max do 10 str. format papieru A4 wielkość czcionki 12.

6. Prace należy dostarczyć bezpośrednio, za pomocą poczty, kuriera, lub drogą elektroniczną na adres spp.polkowice@gmail.com liczy się data wpływu – dostarczenia najpóźniej do dnia 06.09.2021 do siedziby Stowarzyszenia Patriotyczne Polkowice Trzebcz 28B, 59-101 Polkowice z dopiskiem „MOJE  KRESY, NASZA  TOŻSAMOŚĆ, MOJE  KORZENIE”

7. Grafiki i materiały video, muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.

8. Płyta z materiałem filmowym lub pisanym musi być opisana według schematu: autor,  tytuł, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, nr telefonu.

9. Prace nagrodzone w Konkursie zostaną wyemitowane i udostępnione na stronie internetowej Organizatora lub w innych środkach masowego przekazu oraz na patriotycznych imprezach okolicznościowych.

10. Organizator nie odsyła prac zgłoszonych do udziału w Konkursie.

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia, źle zabezpieczonych prac, zgłaszanych na Konkurs.

12. Uczestnik zgłaszając prace do Konkursu oświadcza, że: posiada (w  szczególności po pozyskaniu od uprawnionych organów) pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału,  które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich, osoby utrwalone w materiale,  których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w środkach masowego przekazu.

13. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy na rzecz organizatora czyli Stowarzyszenia Patriotyczne Polkowice. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z przesłanego na Konkurs materiału. W ramach przeniesienia praw, Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczoną w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie materiałem na wszystkich polach eksploatacji.

14. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny jury  Konkursu. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do dnia 13.09.2021r.  i powiadomi uczestników Konkursu na stronie internetowej www.spp.polkowice.pl

15. Kryteria oceny prac:

– praca zgodna z hasłem konkursu „MOJE  KRESY NASZA  TOŻSAMOŚĆ MOJE  KORZENIE”

– samodzielność tworzenia prac

– estetyka pracy

– poprawność językowa i ortograficzna

– zgodność z faktami i przekazem historycznym

– inwencja  twórcza  pod względem filmowym i literackim

16. Jury Konkursowe przyzna nagrodę dla zwycięzców w dwóch kategoriach:  dokument filmowy i dokument pisany. Zwycięzca w kategorii dokument filmowy otrzyma 1.000,00zł i zwycięzca w kategorii pisanej otrzyma 1.000,00zł.

17. Decyzja Jury w tym zakresie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród głównych.

18. Udział w Konkursie jest  równoznaczny  z wyrażeniem zgody przez osoby (indywidualne lub w ramach zespołu) na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w  szczególności  na publiczne podanie imion i nazwisk. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych prac  konkursu odbędzie się w dniu 17.09.2021r. w Katolickiej Szkole Podstawowej w Polkowicach; ul. Plac Kościelny 2,   o godz. 12:00

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: Wojciech Fenrich, tel. 512-435-496, e-mail: spp.polkowice@gmail.com

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o